Regulamin sklepu internetowego CrossRunShop


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez Sklep internetowy CrossRunShop prowadzony jest przez CrossRunShop Piotr Mikulski wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 361919960, nr NIP 7712297336 z siedzibą Księstwo 7J, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.


§2 DEFINICJE

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu przez Sprzedawcę na adres Klienta zakupionego towaru.
Dostawca – podmiot, któremu Sprzedawca powierza dokonanie Dostawy Towarów.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną której odrębne przepisy nadają osobowość prawną, która realizuje zamówienie w ramach Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – przypisany do danego Klienta moduł operacyjny udostępniony przez Sprzedawcę na skutek rejestracji i zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego CrossRunShop.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.crossrunshop.pl
Sprzedawca - CrossRunShop Piotr Mikulski, z siedzibą: Księstwo 7J, 95-070 Aleksandrów Łódzki wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 361919960, nr NIP 7712297336, tel. +48-501-090-348, email: crossrunpoland@gmail.com.
Towar – produkt prezentowany w ramach Sklepu, który może stanowić przedmiot umowy sprzedaży.
Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


§ 3 ZASADY REJESTRACJI

1. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu nie jest wymagana rejestracja.
2. Aby utworzyć Konto Klient zobowiązany jest do nieodpłatnej rejestracji za pośrednictwem Sklepu.
3. Klient dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie wymaganymi danymi osobowymi udostępnionego za pośrednictwem Sklepu formularza rejestracyjnego.
4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, dokując jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
5. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Klient w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia.
6. Brak zgody Klienta na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych nie skutkuje brakiem możliwości utworzenia Konta Klienta.
7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą elektroniczna potwierdzenie rejestracji Konta. Od tego momentu umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta uznaję się za zawartą, Klient otrzymuje dostęp do Konta wraz z możliwością zmiany wszelkich danych podanych w formularzy rejestracji.
8. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Klientowi dostępu do Sklepu w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub regulaminu Sklepu, działania przez Klienta na niekorzyść Sprzedawcy lub innych Klientów Sklepu. Zablokowanie dostępu następuje ze skutkiem natychmiastowym i trwa przez okres niezbędny do rozwiązania przesłanek stanowiących podstawę zablokowania Konta Klienta.


§ 4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do składania oferta zawarcia umowy sprzedaży.
2. Składanie zamówienia przez Klienta odbywa się za pośrednictwem Sklepu poprzez dodawanie do Koszyka Towarów, do czasu potwierdzenia zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji zawartości Koszyka.
3. Przed złożeniem zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i Dostawy zamówionych Towarów.
4. Przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o jednostkowej jak i łącznej cenie sprzedaży, sposobie i koszcie Dostawy, sposobie i koszcie płatności jak i kosztach dodatkowych jeśli takie występują.
5. Złożenia zamówienia Klient dokonuje poprzez użycie przycisku ZAMAWIAM. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów.
6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany podczas rejestracji adres email potwierdzenie przyjęcia zamówienia i akceptację oferty, o której mowa w §4 pkt 5. Od tego momentu umowa sprzedaży uznana jest za zawartą.


§ 5 CENY ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny wskazane w Sklepie wyrażone są w cenach brutto (zawierają podatek VAT w stawkach zgodnych z odrębnymi przepisami).
2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane przy wyborze sposobu dostawy.
3. Klient ma do wybory następujące formy płatności:
a) przelewem na konto Sprzedawcy
b) kartą płatniczą
c) w systemie Przelewy24
d) za pobraniem
e) gotówką przy odbiorze osobistym.
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Towarów. W przypadku niedopełnienia wymienionego terminu Sprzedawca na podany podczas rejestracji adres email wyśle Klientowi wiadomość z wyznaczeniem kolejnego terminu płatności wraz z informacja, iż w przypadku niedopełnienia przez Klienta wskazanego terminu zapłaty Sprzedawca odstąpi od umowy sprzedaży Towarów. W razie bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca na podany podczas rejestracji adres email wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 6 DOSTAWA

1. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dostawa Towaru odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
3. Dostawa odbywa się za pośrednictwem wskazanych podczas składania zamówienia Dostawców, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta.
4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu i miejsca odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
5. Koszty dostawy są uzależnione każdorazowo od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i każdorazowo są prezentowane podczas składania zamówienia.
6. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych. Bieg terminu realizacji dostawy rozpoczyna się:
a) w przypadku płatności przelewem z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą odpowiadająca złożonemu zamówieniu,
b) w przypadku płatność w systemie Przelewy24po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta,
c) w przypadku płatności za pobraniem z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon fiskalny lub fakturę VAT zgodnie z wyborem dokonanym przez Kupującego podczas składania zamówienia.


§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,  Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od  umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:
a. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od Klienta płatności z wyłączeniem kosztów dostawy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został  poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy
b. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne sposób zwrotu. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
d. Konsument powinien odesłać towar na adres:

CrossRunShop

Księstwo 7J

95-070 Aleksandrów Łódzki

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę  o odstąpieniu od umowy.
e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


§ 8 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy. Wzór reklamacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Sprzedawca odniesie się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, w przypadku bezskutecznego upływu terminu, uznaje się że żądanie Konsumenta zostało uznane za zasadne.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy.
7. W sytuacji, gdy na Towar została udzielona gwarancja informacja o niej a także jej treści będą zawarte w opisie produktu w Sklepie.


§ 9 POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Każdy Klient jest uprawniony do skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.


 § 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.  

2.    Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych CrossRunShop Piotr Mikulski, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Księstwo 7J. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.  

3.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.


§ 11 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego regulaminu realizowane będą zgodnie z regulaminem obowiązującym w dniu złożenia zamówienia. Zmiana regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty zamieszczenia nowego regulaminy na stronie internetowej Sklepu.
5. Regulamin wchodzi z dniem 10 sierpnia 2015 roku.

Załącznik nr1 do regulaminu

Załącznik nr2 do regulaminu